วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

LET'S ENJOY WITH PLANTS !
by Kru JiP...

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถบอกชื่อส่วนต่างๆ ของพืชในภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถแต่งประโยคง่ายๆ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับพืชและสีได้
3. นักเรียนสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามสั้นๆ จากเรื่องที่อ่านได้

4. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและนำข้อมูลที่อ่านไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้

สาระสำคัญ
1.คำศัพท์เกี่ยวกับพืช plant, root, stem, leaf, seed, fruit
2.คำศัพท์เรื่องสี ได้แก่ green, red, yellow, black, brown, pink, blue, white, orange, purple,
3.โครงสร้างของประโยคคำถาม และประโยคบอกเล่า


การดำเนินการสอน
นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับพืช ได้แก่ plant, root, stem, leaf, seed, fruit จากเว็บบล็อก
นักเรียนอ่านบทอ่านเกี่ยวกับพืช ในเว็บบล็อก
โครงสร้างของประโยคคำถาม ที่ขึ้นต้นด้วย What และ Why
โครงสร้างของประโยคบอกเล่า subject + verb ช่อง 1

สื่อหรือกิจกรรมประกอบการสอน
การเรียนรู้จากเว็บบล็อก

การวัดผลประเมินผล
1. นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กรวบรวมคำศัพท์ที่ได้จากการเรียนรู้ในเว็บบล็อกนี้
2. นักเรียนแบบทดสอบความรู้เรื่องพืชค่ะ To test your knowlegde of plant parts go to :

แบบทดสอบที่ 1 : click here!

แบบทดสอบที่ 2 : click here!

__________________________________________


Parts of plant


นักเรียน click >>>> ที่คำคัพท์แต่ละคำด้วยนะคะ

1. root (n.) = ราก

2. stem(n.) = ลำต้น

3. leaf(n.) = ใบ

4. flower(n.) = ดอก

5. fruit(n.) = ผล

6. seed (n.) = เมล็ด

>>>มีใครสงสัยบ้างไหมเอ่ย? คุณครูใช้คำว่า Plant ในความหมายที่ตรงกับคำว่า "พืช"นะคะ ไม่ได้ใช้คำว่า Tree เพราะ "Tree" หมายถึง "ต้นไม้ใหญ่" ค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------

สีสั : colourful

What colour do you see from these plants?

นักเรียนมองเห็นสีอะไรบ้างจากพืชเหล่านี้?ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ