วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระสำคัญ
 • ชนิดของดอกไม้ในวรรณคดีไทย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. นักเรียนสามารถบอกชื่อดอกไม้ในวรรณคดีไทยได้
 2. นักเรียนสามารถเขียนชื่อดอกไม้ในวรรรณคดีไทยได้ถูกต้อง
 3. นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีไทยได้

สาระการเรียนรู้

 1. "มารู้จักดอกไม้ในวรรณคดีไทยกันเถอะ"
 2. การเขียนเรียงความ

การดำเนินการสอน

 1. นักเรียนร่วมกันบอกชื่อดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักให้ได้มากที่สุด
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มมดอกไม้ที่อยู่ในวรรณคดี และไม่อยู่ในวรรณคดี
 3. นักเรียนศึกษาเรื่อง "มารู้จักดอกไม้ในวรรณคดีไทยกันเถอะ"จาก เว็บบล็อก และเว็บไซด์ต่าง ๆ
 4. ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องดอกไม้ในวรรณคดี

สื่อประกอบการสอน

 1. เว็บบล็อก
 2. ภาพดอกไม้ในวรรณดีไทย

การวัดผลประเมินผล

 1. การตรวจผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ