วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรรักษา (โดย รองจิตตนันท์)

ลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1. นักเรียนสามารถบอกประเภทและลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิดได้
 2. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติได้
 3. นักเรียนสามารถบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้

าระการเรียนรู้

 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ประเภทและลักษณะของป่าไม้
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ารดำเนินการสอน

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 2. นักเรียนศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและลักษณะของป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 3. ศึกษาเรื่องป่าไม้เพิ่มเติมจากเว็บไซด์อื่น ๆ
 4. ทำรายงานและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อประกอบการสอน

 1. เว็บบล็อก
 2. เว็บไซด์ต่าง ๆ
 3. ภาพป่าไม้ชนิดต่าง ๆ

ารวัดผลประเมินผล

 1. การทำแบบทดสอบก่อน /หลังเรียน
 2. การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ