วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พืช (โดย...รองปุ้ม)

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่และส่วนประกอบของพืชได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีการสร้างอาหารของพืชได้ถูกต้อง
4. นักเรียนสามารถบอกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้อง
5. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องอย่างน้อย 70 %

สาระสำคัญของการเรียนรู้
1. หน้าที่และส่วนประกอบของพืช
2. การเจริญเติบโตของพืช
3. การสร้างอาหารของพืช
4. การขยายพันธุ์ของพืช

การดำเนินการสอน
ศึกษาจากเนื้อหาใน Web blog แล้วทำกิจกรรมและแบบทดสอบ

สื่อและกิจกรรมประกอบการสอน
เนื้อหาและกิจกรรมจาก Web blog

การวัดและประเมินผล
จากการทำแบบทดสอบ และจากผลงานที่ทำส่งครู

เนื้อหา
* หน้าที่และส่วนประกอบของพืช


1. ราก

2. ลำต้น

3. ใบ

4. ดอก

5. ผล

* การเจริญเติบโตของพืช
การเจริญเติบโตเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งรวมถึงพืชด้วย การเจริญของพืชสังเกตได้จากการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มจำนวน เช่น มีใบเพิ่มจากหนึ่งเป็น 2 ใบ มีรากยาวขึ้นหรือมีลำต้นสูง เป็นต้น การเจริญของพืชจะเกิดอย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่องกันไป ทำให้มีขนาดยาวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างที่มีลักษณะง่ายๆ จนกลายเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
ปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
1. แสง
2. ดิน
3. น้ำหรือความชื้น
4. อากาศและอุณหภูมิ

* การสร้างอาหารของพืช เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

* การขยายพันธุ์ของพืช
พืชมีมากมายหลายชนิด พืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันหลายประการถึงแม้พืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน แต่พืชเหล่านี้ก็มีลักษณะบางประการที่เหมือนกันด้วย ดังนั้นจึงสามารถใช้ลักษณะที่เหมือนกันของพืชเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืช เพื่อทำให้ง่ายต่อการศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืช เราสามารถจำแนกพืชออกเป็น 2 พวกใหญ่ ได้ดังนี้
1. พืชมีดอก คือ พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีส่วนของดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์ เพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ พืชมีดอกจัดเป็นพืชชั้นสูง เพราะมีส่วนประกอบสำคัญๆ คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ ชบา ทานตะวัน มะม่วง ชมพู่
2. พืชไม่มีดอก หรือพืชไร้ดอก คือ พืชที่ไม่มีดอกเลย ตลอดการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตาม พืชจำพวกนี้จึงไม่มีดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์ แต่จะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ซึ่งจะงอกเป็นต้นใหม่ได้ เช่น เฟิร์น เห็ด สน ปรง ผักกูด ผักแว่น
* การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
* การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

กิจกรรม
1. นักเรียนลองวาดรูปส่วนประกอบของพืช และเขียนบอกหน้าที่ของแต่ละส่วนด้วยนะจ๊ะ (10 คะแนน)
2. ปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างคะ (5 คะแนน)
3. พืชขยายพันธุ์ได้กี่แบบ แต่ละแบบขยายพันธุ์อย่างไร วาดรูปหรือเขียนอธิบายก็ได้ค่ะ (10 คะแนน)
4. นักเรียนทำแบบทดสอบวิทยาศาสตร์เรื่องพืชด้วยนะคะ (10 คะแนน)

แบบทดสอบ
* แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เรื่องพืช

ไม่มีความคิดเห็น:

มาทำแบบทดสอบกันเถอะ

ปัญหาของหนูครูช่วยตอบ

กำลังใจ ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้วยความจริงใจและสุภาพ นะคะ